شرکت مشاوران ایمنی
5O7

تنها شرکت تولید کننده سیستم های اعلام حریق دارنده گواهی نامه KBCOC (انطباق محصولات دانش بنیان تولید شده با تمامی استانداردهای موجود در ایران)

شرکت مشاوران ایمنی
5O7

شماره پروانه:
ب668267099
تاریخ صدور اولیه:
1399/06/25
استاندارد ملی شماره:
6174
محصول:
شستی اعلام حریق

شرکت مشاوران ایمنی
5O7

شماره پروانه:
ب668266599
تاریخ صدور اولیه:
1399/06/25
استاندارد ملی شماره:
3708،3710
محصول:
آشکارسازهای دمای زیاد

شرکت مشاوران ایمنی
5O7

شماره پروانه:
ب668267699
تاریخ صدور اولیه:
1399/06/25
استاندارد ملی شماره:
3708،3709
محصول:
آشکارسازهای دودی نقطه ای
براساس نور پراکنده، نور انتقالی
و یا یونیزه شدن

شرکت مشاوران ایمنی
5O7

شماره پروانه:
ب668266699
1399/06/25
استاندارد ملی شماره:
3-18687
محصول:
آژیر اعلام حریق

شرکت مشاوران ایمنی
5O7

شماره پروانه:
ب668267399
تاریخ صدور اولیه:
1399/06/25
استاندارد ملی شماره:
3707
محصول:
مرکز اعلام حریق